1. Home
 2. /
 3. Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Herzien op 20/12/2020

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke totstandgekomen overeenkomst tussen:

 • De firma HEISENBERG CORPORATION geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder uniek identificatienummer 0724.532.392, met maatschappelijke zetel te Dieudonné Lefèvrestraat 4, 1020 BRUSSEL, België, hierna te noemen « de Verkoper », en
 • Elke persoon die een bestelling plaatst op de Website www.madlab.brussels, hierna te noemen « de Klant »

Inleiding

Voorafgaand aan elke transactie erkent de Klant de algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en verklaart hij uitdrukkelijk dat hij deze accepteert door het vakje « Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden van madlab.brussels gelezen en zonder voorbehoud aanvaard en ik heb kennis genomen van mijn herroepingsrecht » aan te vinken.
De Verkoper en de Klant komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, zoals die op het moment van de bestelling zichtbaar zijn op www.madlab.brussels (hierna « de Site » genoemd).
De Verkoper is gespecialiseerd in de verkoop van biologische producten. De producten worden op afstand verkocht via de website www.madlab.brussels, hierna “de Site” genoemd. 
Alle door de Verkoper aangeboden producten staan vermeld op de Site die het hele jaar door, 24 uur per dag en 7 dagen per week, voor de Klant toegankelijk is, behalve in het geval van onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

De Algemene Verkoopvoorwaarden beschrijven de voorwaarden voor de verkoop of afstand van producten en diensten tussen de Verkoper en de Klant. Alle rechten en plichten van de Partijen worden in deze tekst verwoord. De Klant heeft de mogelijkheid om de Verkoopvoorwaarden op te slaan en/of af te drukken.
De Voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten die op de Site worden aangeboden (hierna de “Producten” genoemd).
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Verkoopvoorwaarden en elk ander document dat op de website staat, prevaleren de Algemene Verkoopvoorwaarden.
Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig worden verklaard als gevolg van een schikking of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid, bindende kracht of reikwijdte van de overige bepalingen.

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1. Volledige rechtsbevoegdheid van de Klant

Volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden is een Klant elke natuurlijke persoon die tenminste achttien (18) jaar oud is of over toestemming van een bevoegd persoon beschikt op de bevestigingsdatum van zijn of haar bestelling.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat elke bestelling die op de Site geplaatst wordt in de normale behoeften van een huishouden dient te voorzien en dat de verkoop van alcohol aan personen jonger dan achttien (18) jaar verboden is.
De Klant is een consument, d.w.z. dat hij handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- , landbouw- of beroepsactiviteit vallen. 
Door het vakje « Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden van madlab.brussels gelezen en zonder voorbehoud aanvaard en ik heb kennis genomen van mijn herroepingsrecht » aan te vinken, erkent de Klant dat hij de volledige rechtsbevoegdheid heeft om zich te verbinden aan de algemene verkoopsvoorwaarden.

2.2 Identificatie van de Klant met wachtwoord

Op het moment van zijn eerste bestelling kan de Klant een e-mailadres en wachtwoord in te voeren, waarmee hij de opmaak van zijn omgeving kan personaliseren. Het systeem voert een uniciteitscontrole uit en verifieert het e-mailadres van de Klant.
Indien de Klant zijn wachtwoord is kwijtgeraakt, kan hij klikken op de optie “Wachtwoord vergeten”. Vervolgens voert hij zijn e-mailadres in om een nieuw wachtwoord per e-mail te ontvangen.
Het wachtwoord wordt in geen enkel geval gebruikt voor het uitvoeren van een betaling. Het is vertrouwelijk en wordt gevraagd bij iedere aanmelding van de Klant op de Site. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

2.3 Toepassingsgebied, afdwingbaarheid en geldigheidsduur van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en verklaart deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze aanvaarding wordt gegeven bij elke bestelling zodra de Klant het vakje « Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden van www.madlab.brussels gelezen en zonder voorbehoud aanvaard en ik heb kennis genomen van mijn herroepingsrecht » aanvinkt. Hij aanvaardt zonder voorbehoud alle bepalingen van deze Voorwaarden.
Het feit dat de Verkoper zich op een bepaald moment niet beroept op een clausule uit de Algemene Verkoopvoorwaarden, betekent niet dat hij hiermee stilzwijgend afziet van het recht om zich er op een later tijdstip op te beroepen.
De van toepassing zijnde Algemene Verkoopvoorwaarden, betreffen de voorwaarden die van kracht zijn op de Site op de dag waarop de Klant zijn bestelling uitvoert. De Voorwaarden zijn geldig gedurende de vereiste leveringstermijn van de aangekochte producten en diensten, en tot het einde van de looptijd van de verleende garanties.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het installeren van alle ICT-middelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Site.

2.4. Bewijs

Tenzij de Klant het tegendeel bewijst, gelden de automatische registratiesystemen van de Verkoper als bewijsmateriaal voor de aard, de inhoud en de datum van de verkoopovereenkomst.

2.5. Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging van de voorwaarden is elke bestelling onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht waren op de dag van de bestelling. De Klant wordt verzocht de Site regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Artikel 3. Product- en prijskenmerken

3.1. Raadplegen van productkenmerken

Op de Site van de Verkoper worden de producten en diensten gepresenteerd, evenals een gedetailleerde omschrijving ervan, zodat de Klant kennis kan nemen van de voornaamste kenmerken voordat hij zijn definitieve bestelling plaatst.
Op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, erkent de Klant de specifieke verkoopvoorwaarden op het scherm te hebben gelezen (prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, producteigenschappen, servicekosten en limiet van bepaalde productcategorieën) en verklaart hij uitdrukkelijk dat hij deze zonder voorbehoud accepteert.
Voor alle producten, bepaalt de Klant zijn keuze zowel op basis van de omschrijving van de productkenmerken als op basis van zijn persoonlijke voorkeuren. De Klant erkent en bevestigt dat hij als enige oordeelt over de relevantie van de producten met het oog op eventuele contra-indicaties die voor hem van belang zijn, alsook over een mogelijke wisselwerking met andere producten die hij gebruikt of behandelingen die hij ondergaat. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de productkeuze van zijn bestelling. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om advies in te winnen als hij zich onvoldoende geïnformeerd acht.

3.2. Beschikbaarheid van producten/ geldigheid van het aanbod

Productaanbiedingen en prijzen op de Site zijn geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar zijn. Elk product dat tijdelijk niet beschikbaar is, wordt als zodanig aangegeven op de Site (= de toevoeging aan de winkelwagen is niet mogelijk).
Het eenvoudigweg toevoegen van een artikel aan de winkelwagen houdt niet in dat de bestelling is bevestigd.
De Verkoper stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van het volledige aanbod van producten en diensten te garanderen. Het is echter mogelijk dat één of meerdere producten die aan de winkelwagen zijn toegevoegd, niet meer beschikbaar zijn op het moment dat de bestelling bevestigd wordt. In dit geval wordt de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht, vóór betaling van desbetreffende bestelling.

3.3. Prijs

De Verkoper bepaalt de prijzen die op de Site worden weergegeven. De verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden aan de Klant gefactureerd. Deze kosten worden weergegeven vóór bevestiging van de definitieve bestelling. Bij bezorging in het buitenland kunnen de belastingen afwijken: in dat geval wordt het nieuwe bedrag aangegeven op het totaaloverzicht van de bestelling.
De prijs die in het totaaloverzicht van de bestelling van de klant wordt vermeld, is de definitieve prijs. Het omvat de totale prijs van de bestelling met de details van elk product en de verzendkosten.
De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.
De producten blijven eigendom van de Verkoper zolang de prijs niet volledig is betaald.
De verkoop van producten is onderworpen aan BTW volgens de toepasselijke voorwaarden van transactie, afhankelijk van de plaats van levering en de aard van de goederen.
Een wettelijke wijziging van het BTW-tarief dat van toepassing is op een transactie kan van invloed zijn op de totaalprijs. Een dergelijke wijziging van de prijs is mogelijk zolang de bestelling nog niet is bevestigd.
De bevestiging van de bestelling door betaling impliceert de aanvaarding van de prijs van het product, inclusief alle belastingen en het BTW-bedrag tegen het tarief dat vermeld staat op het besteloverzicht.
In geval van een type-, druk- of rekenfout die een lagere prijs laat zien dan de prijs die normaal gesproken door de Verkoper in rekening wordt gebracht, zal de lagere prijs worden toegepast, tenzij deze prijs overduidelijk onwaarschijnlijk is, d.w.z. geen verband houdt met de werkelijke waarde van het bestelde product. In deze hypothese, en ondanks de automatische bevestiging van de bestelling door de Verkoper, wordt de genoemde bestelling geannuleerd. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk door de Verkoper op de hoogte gesteld, zodat hij, indien hij dat wenst, een nieuwe bestelling kan plaatsen.

Artikel 4. Bestelling

4.1. « Mijn account »

4.1.1. Een account aanmaken

Om aankopen te doen op de Site kan de Klant eerst een gebruikersaccount aanmaken. Dit kan uitsluitend op de Site, door te klikken op “een account aanmaken” en vervolgens op “maak nu een account aan”. Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de betaling van een eerste bestelling een account aan te maken.
Om een account aan te maken, voert de Klant zijn aanhef, naam, voornaam, gebortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en een volledig bezorgadres in (inclusief verdieping, stad, postcode). Hij geeft ook zijn e-mailadres op en kiest een wachtwoord. Deze informatie is vertrouwelijk. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account totdat deze wordt gedeactiveerd. Hij verbindt zich ertoe juiste en oprechte informatie te verstrekken. Bovendien verbindt hij zich ertoe de Verkoper op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot deze informatie.
Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen en voor de relatie tussen de Verkoper en de Klant. De Klant die deze informatie niet wenst te verstrekken, ziet af van het aanmaken van zijn account.
De Verkoper presenteert de Klant een overzicht van de verstrekte gegevens en stuurt hem tevens een e-mail waarin deze informatie wordt vermeld.
De Verkoper is niet verantwoordelijk voor invoerfouten en de gevolgen daarvan (vertraging en/of leveringsfouten). In dit geval komen de kosten voor het terugsturen van de bestelling voor rekening van de Klant.
Indien de Klant niet benaderd wenst te worden voor telefonische verkoop, kan hij zijn telefoonnummer laten blokkeren door zich aan te melden op de lijst “Bel Me Niet Meer!” via de website https///www.dncm.be/nl/

4.1.2. Gebruik van het account

De Klant kan de details van zijn huidige bestelling bekijken door te klikken op “winkelmand” en vervolgens op “ik ga naar mijn winkelmand”.
In de rubriek “Mijn bestellingen” van de Site kan de Klant op elk moment de historiek van al zijn bestellingen en facturen raadplegen.
Wanneer de verkoopovereenkomst elektronisch wordt gesloten en het een bedrag van 120 euro of meer betreft, bewaart de Verkoper de overeenkomst voor een periode van tien (10) jaar. Deze periode gaat in vanaf de totstandkoming van de overeenkomst indien de bezorging onmiddellijk plaatsvindt, of vanaf de bezorgdatum indien de levering niet onmiddellijk plaatsvindt. De Verkoper garandeert de ondertekenaar te allen tijde inzage in de overeenkomst indien deze daarom vraagt.
Indien de Klant de gearchiveerde verkopen die op hem betrekking hebben wenst in te zien kan hij een verzoek indienen per e-mail aan info@madlab.brussels.

4.1.3. Deactivering van een account

In geval van niet-naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door de Klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor om het account van de Klant zonder schadevergoeding te deactiveren. De Verkoper hoeft hiervoor geen opzegtermijn in acht te nemen, na het versturen van een e-mail of een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, die dertig (30) dagen lang zonder gevolg blijft.
In geval van een overtreding of een ernstige en significante fout van de Klant, wordt het account automatisch gedeactiveerd, zonder voorafgaande kennisgeving, formaliteit of schadevergoeding.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant die zijn account wenst te deactiveren om de Verkoper hierover te informeren door een e-mail of aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Klantenservice te sturen. De Verkoper verbindt zich ertoe het account van de Klant te deactiveren binnen een maximum van zeven (7) dagen na ontvangst van dit verzoek.

4.2. Bevestiging van de bestelling door de Klant

De Klant plaatst zijn bestelling volgens de aanwijzingen op de Site. Alvorens te bevestigen krijgt de Klant een overzicht met alle details van zijn bestelling te zien. Door vervolgens op het icoontje “Ik bevestig en ga met de volgende stap verder” te klikken wordt de bestelling bevestigd. Het eenvoudigweg toevoegen van een artikel aan de winkelwagen houdt niet in dat de bestelling is bevestigd. Een onbevestigde bestelling kan niet worden gehonoreerd.
De Verkoper raadt de Klant aan om de gegevens met betrekking tot zijn bestelling geprint te bewaren of op te slaan op een betrouwbaar digitaal apparaat.

4.3. Orderbevestiging van de Verkoper

De Verkoper bevestigt de bestelling van de Klant door een automatische e-mail te sturen met de voornaamste kenmerken van het bestelde product, de prijs inclusief BTW, en indien van toepassing, een melding van een eventueel voorbehoud met betrekking tot de geplaatste bestelling.
De Verkoper kan de Klant vragen naar een identiteits- en adresbewijs. In dat geval wordt de bestelling pas bevestigd na ontvangst en acceptatie van dergelijk bewijs. Elke vertraging in de overdracht van deze informatie kan de levertijd van de bestelling beïnvloeden. Indien de Klant de gevraagde informatie niet verstrekt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling te annuleren en over te gaan tot terugbetaling aan de Klant. Wanneer de termijn voor de orderbevestiging wordt overschreden, wordt de bestelling geannuleerd.
De Verkoper heeft het recht om de bestelling niet te bevestigen in geval van weigering van de betalingsopdracht door officieel erkende instanties, wanbetaling met betrekking tot een eerdere bestelling of een lopend betalingsgeschil, een probleem met de geplaatste bestelling, een onvolledige bestelling, een voorzien probleem met betrekking tot de bezorging van een product, of in geval van een terugroepactie van een of meer van de bestelde producten.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke nieuwe bestelling te weigeren of te annuleren van een Klant waarmee een geschil bestaat.
In dergelijke gevallen zal de Verkoper de Klant per e-mail op de hoogte brengen.
Indien de Verkoper de bestelling niet binnen de gestelde termijn bevestigt, kan dit niet geïnterpreteerd worden als een bevestiging en aanvaarding van de bestelling.

Artikel 5. Betaling

De Klant erkent uitdrukkelijk zijn betalingsverplichting op het moment van de bevestiging van de bestelling. Door te klikken op “Ik bevestig mijnbetaingsmethode” erkent hij dat het plaatsen van een bestelling de betaling ervan met zich meebrengt. Ingevorderde betalingen worden niet beschouwd als een aanbetaling of voorschot.
Alleen de hieronder genoemde betaalmiddelen worden op de Site geaccepteerd : betaalkaart, Maestro, Visa, Mastercard, Paypal, Bancontact.

5.1 Betaalkaart

De Verkoper accepteert betalingen met een debetkaart (betaalpas) en creditcard (Visa en MasterCard). De Klant voert zijn betaalgegevens in (kaartnummer, vervaldatum en cryptogram) op het moment dat hij de bestelling plaatst. De betaling wordt effectief nadat de bestelling is verzonden (behalve in geval van dropshipping).
Bij de betaling van een eerste bestelling en/of in geval van willekeurige controles kan aan de Klant een 3D-SECURE code worden gevraagd die door de bank van de kaarthouder per SMS wordt gecommuniceerd.

5.2. Paypal

De Klant kan zijn betaling uitvoeren via zijn Paypal-account. Hij kiest in dit geval op het moment van betalen voor “Paypal” en selecteert het vakje “Ik bevestig mijn betaalmethode”. De Klant wordt hierna doorgestuurd naar de Paypal-interface waar hij zich dient te identificeren. Vervolgens krijgt de Klant zijn bestelling te zien en dient hij deze te bevestigen, waarna er een bevestigingspagina verschijnt met een nieuw bestelnummer.
Er wordt een een e-mail met de bevestiging van de bestelling en de bijbehorende factuur naar de Klant gestuurd.

5.3. Tegoedbon en cadeaucheque

De bestelling kan met een tegoedbon of cadeaucheque betaald worden. Selecteer in dit geval “Gebruik een tegoedbon of cadeaucheque” op het moment van betaling. De tegoedbon of cadeaucheque kan slechts één keer worden gebruikt en kan niet worden gecombineerd met een andere tegoedbon of cadeaucheque. Wanneer u de tegoedbon of cadeaucheque vergeet in te voeren, wordt geen enkele claim geaccepteerd.

5.4. Wanbetaling

De Klant garandeert de Verkoper dat het gebruikte betaalmiddel geldig is en niet het gevolg is van een frauduleuze handeling.
In het geval een bestelling gedeeltelijk of in zijn geheel niet door de Klant is betaald, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant per e-mail te informeren en de Klant te vragen de situatie te herstellen.
Bij het uitblijven van een antwoord of een oplossing vóór de bezorgdatum van de bestelling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om een verzending of bestelling te weigeren, of zelfs om alle lopende bestellingen te annuleren of de account van de Klant op te zeggen.
De Verkoper is bevoegd om elke bestelling of bezorging op te schorten in geval een financiële instantie weigert toestemming te verlenen.

5.5. Beveiliging van de betalingsmethoden

Alle banktransacties worden op een veilige manier op de Site uitgevoerd. De Verkoper maakt gebruik van het HTTPS-protocol van zijn dienstverlener Stripe, waarmee informatie wordt versleuteld ter bescherming van alle persoons- en betaalgegevens.
De informatie die bij het plaatsen van de bestelling wordt verstrekt, wordt niet op de servers van de Verkoper opgeslagen.
De Klant communiceert deze informatie bij elke bestelling om de veiligheid te optimaliseren.
De Klant kan ervoor kiezen om de “one-click” optie te activeren door het vakje “bewaar mijn kaartgegevens voor toekomstige bestellingen” aan te vinken. Door deze optie te selecteren gaat u ermee akkoord dat uw betalingsgegevens op een veilige manier worden opgeslagen op uw online account, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren bij toekomstige bestellingen. De gegevens die gekoppeld zijn aan de bankpas van de Klant worden niet door de Verkoper, maar door zijn dienstverlener STRIPE opgeslagen. De “one-click”-functie kan worden geactiveerd als de Klant dat wenst, om te voorkomen dat hij bij volgende bestellingen opnieuw zijn betaalgegevens moet invoeren.
De Klant kan de “one-click” optie te allen tijde uitschakelen.
Indien de Klant deze optie niet wenst te activeren, dienen de betaalgegevens opnieuw worden ingevoerd bij elke bestelling die per betaalkaart wordt betaald.
In geval van een frauduleuze betaling, met name via gestolen creditcardnummers, behoudt de Verkoper zich het recht voor om alle informatie met betrekking tot de bestelling die op frauduleuze wijze is betaald door te geven aan de politie, zodat de politie eventueel kan ingrijpen bij de bezorging van de bestelling.

5.6. Facturen

Voor iedere bestelling wordt een factuur opgemaakt. De factuur wordt niet per e-mail verstuurd, maar is in digitaal formaat beschikbaar op de Site. Voor klanten die geen account hebben, kan de factuur op aanvraag per e-mail worden verzonden.
De Klant heeft de mogelijkheid om de factuur te downloaden en/of af te drukken. 
De bevestiging van de bestelling op het moment van de betaling impliceert de aanvaarding van de betaling van de BTW, zoals vermeld bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 6. Bezorging

6.1. Algemene bepalingen

De bezorging van de bestelling wordt uitgevoerd door transportbedrijven die door de Verkoper zijn aangesteld, hierna te noemen de Bezorger.
De producten worden bezorgd op het adres dat door de Klant is ingevuld tijdens het bestelproces. De Klant verbindt zich ertoe de producten te ontvangen op het adres dat vermeld staat op de bestelbon. Onder bezorging wordt verstaan de fysieke overdracht van de goederen aan de Klant of de controle ervan.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de ingevoerde gegevens te controleren alvorens de bestelling te bevestigen (volledig adres zoals beschreven in artikel 4.1.1 van deze voorwaarden). In het geval van een fout in de omschrijving van de contactgegevens kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen leveren van een bestelling. Bezorgkosten die voor desbetreffende levering gemaakt zijn worden niet vergoed aan de Klant. De Klant kan echter contact opnemen met de MAD LAB Klantenservice per e-mail (waarvan het adres vermeld staat in artikel 10. Klantenservice) of gebruik maken van het contactformulier op de site dat beschikbaar is op het volgende adres: https://www.madlab.brussels/nl/hoofdpagina/#contact. Indien het verzoek van de Klant minder dan twee (2) werkdagen voor de verzenddatum van de bestelling wordt gedaan, kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet corrigeren van de fout in het bezorgadres. De bezorgkosten van het opnieuw verzenden van het pakket naar het juiste adres worden in dat geval aan de Klant gefactureerd.
De producten kunnen geleverd worden in België.
De bestelling wordt in één keer geleverd. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om de bestelling van de Klant te splitsen in meerdere zendingen zonder extra kosten voor de Klant.
Er wordt aan herinnerd dat de Verkoper zich het recht voorbehoudt een levering of bestelling te weigeren van een consument die een eerdere bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald, of van een consument met een lopend betalingsgeschil.

6.2. Leveringsvoorwaarden

De bezorging gebeurt in het bijzijn van de Klant of een persoon die gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen. De bestelling wordt overhandigd aan de drempel van de woning (of flat als de bezorglocatie zich in een flatgebouw bevindt). De Bezorger wordt hierbij niet geacht de woning van de Klant te betreden.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om vóór het plaatsen van de bestelling te controleren of de producten via de reguliere toegangswegen naar de bezorglocatie kunnen worden getransporteerd. Hierbij dient in het bijzonder gelet te worden op de grootte, het gewicht en het volume van de producten.
Aangezien de levering wordt uitgevoerd door een professionele vervoerder, dient de bezorglocatie tot aan de woning of het gebouw toegankelijk te zijn voor voertuigen die voor dit doel zijn bestemd (bestelwagens tot 20 m³). Indien de locatie niet toegankelijk is voor dit type voertuig, verbindt de Klant zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen op een afhaalpunt dat wel bereikbaar is voor de Bezorger.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen met een gewicht van meer dan 10 kg te weigeren.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een bestelling, wanneer de Klant zijn bezorgadres niet kan bewijzen op verzoek van de Klantenservice of de Bezorger.
De Klant aanvaardt dat hij zich met een geldig en officieel identiteitsbewijs zal legitimeren als de Bezorger hiernaar vraagt en dat hij, indien nodig, het bestelnummer zal meedelen.
Indien de Klant niet in staat is om de bestelling zelf te ontvangen, is het zijn verantwoordelijkheid om een derde te mandateren met een volmachtbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs van de Klant.
Geen enkel pakket kan bezorgd worden indien bovengenoemde voorwaarden niet door de Klant worden gerespecteerd.
Wanneer de Bezorger geen toegang heeft tot een kantoorpand in geval van een levering op het werk van de Klant, zal de Klant alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen zodat de Bezorger de bestelling aan de Klant kan overhandigen en de Klant deze in ontvangst kan nemen.
De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het leveren van een bestelling aan een derde persoon die aanwezig is op het bezorgadres van de Klant.
De levering van twee (2) of meer bestellingen aan de woning van een Klant (personen die onder één dak wonen), op dezelfde dag, op dezelfde levertijd of op een andere levertijd dan die voor de eerste bestelling werd gekozen, geeft aanleiding tot de facturatie van hetzelfde aantal leveringen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de Klantenservice van de Verkoper.
Zodra de bestelling op het aangegeven adres van de Klant wordt geleverd, heeft de Verkoper aan zijn verplichting tot levering gedaan. De Verkoper kan vanaf dat moment niet meer aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of diefstal.
Na twee (2) vergeefse bezorgpogingen aan het adres van de Klant, omwille van zijn afwezigheid, wordt de bestelling geannuleerd en terugbetaald. Hierbij worden de kosten van de tweede bezorgpoging in mindering gebracht.

6.3. Bezorgkosten

De bezorgkosten bedragen 5,5 € inclusief btw voor verzending binnen Belgïe.

6.4. Ontvangst van producten

Bij het plaatsen en vóór het bevestigen van de bestelling wordt de Klant geïnformeerd over de leveringstermijn. De bezorgdatum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten (die per product kan verschillen).

6.4.1. Bezorging aan huis

De Klant kan zijn bestelling laten bezorgen op het adres dat hij bij het plaatsen van de bestelling opgeeft. De bezorging vindt plaats tegen ondertekening.
Indien de Klant op het moment van bezorging niet aanwezig is wordt bij de geadresseerde een bericht achtergelaten met een nieuwe bezorgdatum of met andere informatie betreffende de bezorging van het pakket.
Bij ontvangst van het pakket controleert de Klant de staat van zijn pakket voordat hij de leveringsbon ondertekent en kan hij elk beschadigd pakket of product weigeren door “geweigerd vanwege schade” op de bon te vermelden. Indien de Vervoerder echter weigert om de Klant het pakket te laten openen, of indien het pakket aan een derde partij is gegeven, wordt de Klant aangeraden dit binnen 72 uur te melden. Dit kan via e-mail aan de Klantenservice (waarvan het adres vermeld staat in artikel 10. Klantenservice). De Klant dient het bestelnummer te vermelden en een nauwkeurige beschrijving te geven van de staat van het pakket of het beschadigde product.
 De Klant verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op het bezorgadres op de dag van de levering. Hij verbindt zich ertoe de leveringsbon die de Bezorger hem overlegt te ondertekenen, en hierop ieder mogelijk voorbehoud met betrekking tot de geleverde producten nauwkeurig en beknopt met de hand te schrijven.
Indien de Klant niet aanwezig is op het moment van bezorgen, zal de Bezorger contact met hem opnemen om een nieuwe bezorgdatum overeen te komen. Na de tweede bezorgpoging kan de Bezorger het pakket afgeven bij een ophaalpunt in de buurt van de Klant.
De leveringsbon kan een papieren document zijn of een elektronisch exemplaar dat door de Verkoper als bewijs van levering wordt bewaard. Door de leveringsbon te ondertekenen erkent de Klant zijn bestelling te hebben ontvangen. De lijst met feitelijk geleverde artikelen verschijnt op de factuur die gedurende zes (6) maanden beschikbaar is voor downloaden op de website www.madlab.brussels .

6.5. Geschillen- en retourbeleid

In geval van een geschil dient de originele verpakking bewaard te worden totdat het geschil is opgelost. De Verkoper adviseert de Klant om de Klantenservice maximaal 24 uur na levering te informeren.
In het geval van een incident bij de levering wordt de Klant verzocht om contact op te nemen met de Klantenservice van de Verkoper om de schade te melden die tijdens het bezorgen is ontstaan. De Verkoper raadt de Klant aan om het incident binnen 24 uur te melden. Dit kan per e-mail aan de Klantenservice van de Verkoper (waarvan het adres vermeld staat in artikel 10. Klantenservice). Vervolgens zal de Klantenservice contact opnemen met de Klant om de mogelijkheden te bespreken voor het herstellen van de schade.

6.6. Leveringstermijn

De Verkoper zal de leveringstermijn die aan de Klant is gecommuniceerd respecteren, tenzij er sprake is van overmacht, onvoorziene omstandigheden of toedoen van een derde partij. Wanneer een leveringstermijn niet kan worden nageleefd wordt de Klant hierover automatisch door de Verkoper geïnformeerd per e-mail.
In het geval van een vertraagde bezorging raadt de Verkoper de Klant aan contact op te nemen met de Klantenservice om samen tot de beste oplossing te komen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Er wordt overeengekomen dat de producten die aan de Klant geleverd en gefactureerd zijn, eigendom blijven van de Verkoper totdat deze volledig betaald zijn.
Het uitblijven van betaling kan ertoe leiden dat de Verkoper de producten opeist. Dit neemt niet weg dat de risico’s van verlies of beschadiging aan de producten, evenals van mogelijke schade die ze aanrichten, aan de Klant kunnen worden overgedragen.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1. Het herroepingsrecht

Volgens het Wetboek van Economisch Recht (WER) heeft de consument tot veertien (14) dagen na ontvangst van de producten het recht om de op afstand gesloten overeenkomst te herroepen, zonder hiervoor een reden op te geven.
De Klant zal de Verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing om van de aankoop af te zien door hem het retourformulier toe te sturen https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen. De Klant heeft ook de mogelijkheid om een duidelijke verklaring op te stellen, waarin hij zijn verzoek tot herroeping meedeelt. De Klant dient de Verkoper hierover vóór het verstrijken van bovengenoemde termijn te informeren. Hij kan dit per e-mail doen (naar het adres dat vermeld staat in artikel 10. Klantenservice).

8.2. Voorwaarden voor het retourneren van producten

De Verkoper verzoekt de Klant om het product of de producten waarop de herroeping betrekking heeft zo snel mogelijk te retourneren, en uiterlijk veertien (14) dagen na het bekendmaken van zijn beslissing tot herroeping.
De retourzending van het (de) product(en) gebeurt in de originele verpakking, en ongeopend. De factuur en het volledig ingevulde retourformulier dienen tevens te worden bijgevoegd.
Bovendien raadt de Verkoper de Klant aan om het product in zijn originele verpakking terug te sturen, in een daarvoor geschikt pakket, waarmee het product niet kan worden geïdentificeerd (postpakket, bubbeltjesenvelop, kraftpapier…).
Tot slot raadt de Verkoper de Klant aan om de producten aangetekend en met bewijs van ontvangst te retourneren naar het volgende adres: HEISENBERG CORPORATION ; 4 Dieudonné Lefèvrestraat 1020 Bruxelles Belgïe.
De Verkoper verzoekt de Klant om het factuurnummer en het retournummer van de producten op het pakket te vermelden.
Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht draagt hij de volledige kosten voor het retourneren van de aankoop.

Artikel 10. Klantenservice

Voor alle vragen en informatieverzoeken of het afhandelen van klachten staat de Klantenservice van de Verkoper ter beschikking van de Klant.
per e-mail : info@madlab.brussels

Artikel 11. Bescherming van persoonsgegevens en Cookiebeleid

Voor ons Privacy-en Cookiebeleid verwijzen wij u graag door naar het specifieke beleid.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

De teksten en grafische onderdelen op de Site, en de manier waarop ze zijn vormgegeven op de Site, alsmede de Site zelf, zijn exclusief eigendom van de Verkoper en worden beschermd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake auteursrecht.
Elke vorm van beschadiging van de onderdelen van de Site of van de Site zelf, evenals het reproduceren, downloaden, kopiëren, wijzigen of commercieel gebruiken, geheel of gedeeltelijk, van de verschillende onderdelen van de Site, zonder uitdrukkelijke toestemming, is verboden, en stellen de auteur(s) ervan bloot aan gerechtelijke vervolging.
De Algemene Verkoopvoorwaarden staan in geen geval de reproductie, de wijziging of het commerciële gebruik van de verschillende onderdelen van de Site toe.
Door deze Site te bezoeken, verleent de Verkoper een licentie om de Site te gebruiken onder de volgende voorwaarden:

 • Een recht op privé-, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruik van de inhoud van de Site en de onderdelen ervan,
 • Een reproductierecht voor het opslaan van site-onderdelen met het oog op reproductie op één enkel beeldscherm en in één exemplaar, of voor het maken van een reservekopie of een geprinte versie.
 • Bij gebruik van documenten van de Site dienen deze te beschikken over bronvermelding.

Elk ander gebruik is verboden, met name het gebruik voor commerciële doeleinden, het gebruik ervan in een netwerk en het herhaaldelijk en systematisch opvragen van onderdelen van de site in strijd met de bepalingen van de geldende wet inzake de rechtsbescherming van databases.
Ieder persoon die de bepalingen van dit artikel niet naleeft maakt zich schuldig aan namaak, en degene die een dergelijk misdrijf heeft begaan (“Inbreukmaker”) kan zich hiervoor moeten verantwoorden. Tegen elke inbreukmaker kunnen civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties worden uitgesproken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Algemene bepalingen

De gedetailleerde productomschrijving is de enige contractuele informatiebron.
De Verkoper kan volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van zijn aansprakelijkheid door te bewijzen dat het niet naleven of het gebrekkig uitvoeren van de overeenkomst te wijten is aan de Klant, of aan een onvoorzien en onoverkomelijk feit van een derde partij, of aan een geval van overmacht (zoals gedefinieerd in artikel 15 van deze voorwaarden).
Het feit dat één van de Partijen zich niet beroept op een tekortkoming van de andere Partij, met betrekking tot één van verplichtingen uit deze voorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een definitieve vrijstelling van de betrokken verplichting door de niet in gebreke zijnde Partij.

13.2. Werking en gebruik van de website

Wat betreft de werking en de continuïteit van de website is de Verkoper slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper kan in geen geval garanderen dat de website ononderbroken zal werken.
De Klant erkent dat de Verkoper in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor onderbrekingen of vertragingen van de Site of schade als gevolg van:

 • hacking of frauduleus gebruik van de Site door een derde, of het illegaal opvragen van gegevens, ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen conform de laatste ontwikkelingen op het gebied van de bestaande beveiligingstechnieken
 • een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening of van de transmissielijnen van overheidsinstanties of commerciële leveranciers;
 • De toegangssnelheid tot de website met name vanaf andere websites, de openings- en consultatiesnelheid van webpagina’s, externe vertragingen, de onderbreking of ontoegankelijkheid van de Dienst,
 • het frauduleus gebruik van informatie op de Site door de Klant of door derden.
 • feiten veroorzaakt door overmacht, een administratieve instantie, of derden, zoals gedefinieerd door de jurisprudentie, en met name m.b.t. het openbare of particuliere internetnetwerk, die eventueel kunnen leiden tot een onderbreking of beëindiging van de Dienst,
 • Indien de door de website voorgestelde dienst onverenigbaar blijkt of storingen vertoont met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of apparatuur die u gebruikt.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de door de Site aangeboden dienst en de informatie of content waartoe hij beschikking heeft.
De Site behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijk aankondiging of schadeloosstelling, tijdelijk of definitief een dienst of het geheel van de door hem op de website voorgestelde diensten stop te zetten. 
Het is aan de Klant om zijn technische uitrusting te beschermen, met name tegen iedere vorm van virusaanvallen en/of pogingen tot hacking, en om back-ups van zijn gegevens te maken, waarvoor de Site niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
De Site behoudt zich het recht voor om elke aanpassing en verbetering aan te brengen die noodzakelijk of nuttig worden geacht. 
De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksregels en met name m.b.t. het gebruik van persoonlijke gegevens van de Klant. De Klant wordt aangeraden om kennis te nemen van de gebruiksregels van die websites en voornamelijk van de regels die betrekking hebben op persoonsgegevens. De Verkoper neemt geen enkele verplichting op zich m.b.t. deze andere websites waartoe de Klant toegang zou kunnen hebben via de Site, met name m.b.t. de inhoud en werking van of toegang tot deze websites of het gebruik van persoonlijke gegevens.
Het maken van hyperlinks naar de Site, al dan niet middels deep linking, is ten strengste verboden.

13.3. Illegale inhoud/Goede zeden

Elke handeling van de Klant die tot doel heeft een andere klant te beperken of te verhinderen de Site te gebruiken, is ten strengste verboden. De Verkoper benadrukt dat de Klant de Site alleen mag gebruiken voor legale doeleinden en dat het verboden is om via de Site illegale, schadelijke, lasterlijke, pornografische, haatdragende, racistische of anderszins beledigende informatie te publiceren of door te geven. Indien de Verkoper kennis neemt van de aanwezigheid van illegale inhoud op de Site, heeft hij het recht om deze inhoud onmiddellijk te verwijderen. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om zijn rechten af te dwingen. De Verkoper heeft het recht om de geplaatste documenten en de openbare onderdelen van de Site te controleren om na te gaan of ze voldoen aan bovenstaande vereisten.
Het is ook verboden om persoonlijke informatie over andere klanten te verzamelen of op te slaan.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden niet uit te voeren.

Artikel 14. Overmacht

Als overmacht worden beschouwd de onverwachte en onvermijdbare gebeurtenissen die de uitvoering van het verkoopcontract onder de voorziene voorwaarden absoluut onmogelijk maken.
Alle gevallen van overmacht, zoals gedefinieerd in de regelgeving en jurisprudentie, vormen een reden voor opschorting,of beëindiging van de verplichtingen van de Verkoper indien de gebeurtenis langer dan één (1) maand duurt. Indien zich één van bovengenoemde gebeurtenissen voordoet, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de gesloten overeenkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht/Klachten, bemiddeling en geschillen

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht, tenzij wettelijk anders bepaald.
In geval van geschillen kan de Klant in de eerste plaats contact opnemen met de Klantenservice van de Verkoper om in onderling overleg een oplossing te zoeken.
Ontevreden ondanks onze inspanningen? Neemt u contact op met de onafhankelijke diensten van de Handelsombudsman: www.ombudsmanvoordehandel.be.
Wanneer de Partijen in onderling overleg geen oplossing vinden, zal het geschil worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, tenzij de wet anders bepaalt.