1. Home
 2. /
 3. Privacybeleid

Privacybeleid

Wie verwerkt uw gegevens ?

HEISENBERG CORPORATION, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Dieudonné Lefèvrestraat 4, 1020 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0724532392, verwerkt de gegevens die over u worden verzameld en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die over u worden verzameld in het kader van de dienstverlening van HEISENBERG CORPORATION. Deze privacy policy werd opgesteld met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de Belgische bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. (Kaderwet).

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw gegevens ?

HEISENBERG CORPORATION verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder vermelde en hieronder beschreven doeleinden:
In de eerste plaats worden ze gebruikt voor klantenrelatiebeheer en om ons in staat te stellen beter met onze klanten te communiceren, de gebruikerservaring te optimaliseren of te reageren op verzoeken en klachten van klanten.
Deze behandelingen omvatten in het bijzonder:

 • De mogelijkheid om een account aan te maken,
 • Het beheer van uw toestemmingen en machtigingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder voor het versturen van nieuwsbrieven en commerciële verzoeken via elektronische middelen,
 • De mogelijkheid dat uw gebruik kan maken van de diensten van HEISENBERG CORPORATION, producten en diensten bestellen, uw bestellingen en facturering volgen, u abonneren op nieuwsbrieven, etc…..
 • het beheer van uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw recht op toegang, rectificatie, verzet, enz. in overeenstemming met de regelgeving inzake persoonsgegevens;
 • het verwerken van persoonsgegevens via cookies. (Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie hierover);
 • het beheer van het risico van frauduleus gebruik van uw gegevens of de diensten waartoe u via HEISENBERG CORPORATION toegang hebt; afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde controles kan HEISENBERG CORPORATION alle maatregelen nemen die zij nuttig acht om uw gegevens en onze informatiesystemen die worden gebruikt voor het gebruik van HEISENBERG CORPORATION te beveiligen en om haar belangen te verdedigen. Indien nodig kunnen deze maatregelen leiden tot het opschorten van uw toegang tot HEISENBERG CORPORATION en uw online account.
 • het beheer van het terugroepen van producten geïnitieerd door leveranciers of het toesturen van diverse gerelateerde informatie of documenten;
 • Om analyses of statistieken op te stellen om te kunnen reageren op enquêtes of verzoeken van organisaties van algemeen belang, of overheidsdiensten, of administratieve of gerechtelijke autoriteiten (bv. in het geval van levensmiddelenrisico’s),
 • het opsporen en beheren van het bewijs dat HEISENBERG CORPORATION moet rapporteren in overeenstemming met haar wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor doeleinden die verband houden met het beheer van geschillen (bv. het nodige bewijs betreffende de uitoefening van uw rechten, bewijs met betrekking tot uw opdrachten)
 • het beheer van alle geschillen, in het bijzonder die met betrekking tot de terugvordering van bedragen die u ons verschuldigd bent, en het beheer van betalingsincidenten,
 • om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten van HEISENBERG CORPORATION (bv. om te reageren op verzoeken van de belastingdienst).

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitvoeren van commerciële prospectie of studies ter verbetering van de kennis en diensten die HEISENBERG CORPORATION aan haar klanten kan aanbieden. Uw gegevens kunnen dus worden gebruikt, in overeenstemming met de vereiste autorisaties die u ons eventueel hebt gegeven:

 • om u, afhankelijk van uw profiel, al dan niet gepersonaliseerde reclameberichten of -advertenties te sturen, per post of elektronisch, met inbegrip van mobiele meldingen, afhankelijk van uw profiel,
 • om uw gebruik van de diensten te analyseren (met name uw online surfen en uw reacties op e-mails), zodat wij u beter kunnen leren kennen, de belangstelling van de aangeboden diensten en de berichten die wij u toesturen kunnen waarderen en u aanbiedingen, inhoud en diensten kunnen voorstellen die zijn aangepast aan uw profiel; deze analyses zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de eventuele machtigingen die u ons hebt gegeven, met name in geval van het gebruik van cookies of andere traceerapparatuur.
 • Bij commerciële prospectie in verband met het opstellen van profielen en op basis van de toestemming van de betrokkene kan deze zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken, mits dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van technische handelingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de hierin beschreven doeleinden. Dit omvat:

 • technische handelingen met betrekking tot adrescorrectie;
 • de toewijzing van een digitale identifier gekoppeld aan uw gegevens, zodat wij met u kunnen communiceren via verschillende digitale communicatiemedia (websites en mobiele applicaties, sociale media), inclusief het toesturen van gerichte advertenties,
 • technische, organisatorische of cybersecurityoperaties met betrekking tot het opsporen van anomalieën en de veiligheid van uw gegevens en van onze informatiesystemen van waaruit uw gegevens worden verwerkt.

Waarom worden uw persoonlijke gegevens verwerkt ?

Uw gegevens kunnen om een of meer van de volgende redenen worden verwerkt:

 • omdat het noodzakelijk is om HEISENBERG CORPORATION’s diensten te verlenen.
 • als onderdeel van een overeenkomst die u bent aangegaan, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen met u te communiceren over onze aanbiedingen en producten of die van externe adverteerders;
 •  In verband met de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van personen die bij HEISENBERG CORPORATION zijn geregistreerd, omdat dit noodzakelijk is om ons of onze partners in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven, zoals het opbouwen van klantenbinding, het optimaal beheren van onze relatie met onze klanten, het beter kennen van hen en het promoten van onze producten en diensten aan hen of het bestrijden van fraude en het verdedigen van ons in het geval van een rechtszaak.

Welke gegevens verzamelen we ?

De gegevens die in het kader van HEISENBERG CORPORATION worden verwerkt, zijn afgeleid van deze gegevens:

 • uw inschrijving: gegevens op het inschrijvingsformulier, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens, enz.
 • het gebruik van de diensten van HEISENBERG CORPORATION, zoals uw aankopen, hetzij rechtstreeks bij HEISENBERG CORPORATION, hetzij via HEISENBERG CORPORATION: gegevens waarmee u geïdentificeerd en geauthenticeerd kunt worden (verbindingsprotocollen, IP-adres), gegevens met betrekking tot uw aankopen, plaatsen en tijdstippen van bestelling en aankoop, uw surfgedrag op de site, datums en tijdstippen waarop u de site raadpleegt, gegevens over de locatie;
 • mobiele sites en toepassingen die door derden aan HEISENBERG CORPORATION worden gepubliceerd: informatie met betrekking tot de navigatie of reclame die aan u wordt gericht;
 • sociale media zoals Facebook, Linkedin, Instagram; er kan inderdaad gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen HEISENBERG CORPORATION en sociale media, bijvoorbeeld wanneer u verbonden bent met het sociale netwerk van Facebook op uw computer en u een pagina van de www.madlab.brussels site raadpleegt. Ook als u op de Instagram-knop op een pagina van de HEISENBERG CORPORATION site klikt, zal Instagram deze informatie verzamelen. Als u dergelijke uitwisselingen niet wilt, raden wij u aan de verbinding met sociale media te verbreken voordat u de HEISENBERG CORPORATION-website bezoekt.

Gegevens over u kunnen door derden aan ons worden doorgegeven, zoals uw post- of e-mailadres, gegevens met betrekking tot uw profiel, die zullen worden opgenomen in onze databases. Deze derden hebben uw gegevens op een eerlijke manier verzameld en de vereiste toestemming verkregen alvorens deze aan HEISENBERG CORPORATION door te geven.
We kunnen gegevens hebben van open Data.

Met uitzondering van gegevens uit open gegevens, zijn de overige gegevens niet toegankelijk voor het publiek.
Gegevens kunnen rechtstreeks bij u of via het gebruik van de diensten van HEISENBERG CORPORATION of van andere entiteiten van de groep of eventueel van onze partners of derden worden verzameld.
De verzamelde gegevens zijn essentieel om HEISENBERG CORPORATION, hun dienstverleners en/of partners in staat te stellen de diensten van de via HEISENBERG CORPORATION aangeboden diensten aan te bieden, om ons in staat te stellen u beter te leren kennen en met u te interageren, om een gemakkelijker relatie met het HEISENBERG CORPORATION-ecosysteem voor te stellen, of om u, ons of onze partners, inhoud toe te sturen die is aangepast aan uw profiel en uw belangen.

Wie zal toegang hebben tot uw gegevens ?

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en binnen de grenzen die nodig zijn voor het nastreven van deze doeleinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan alle of sommige van de volgende ontvangers:

 • personen die bevoegd zijn om te werken op de relevante afdelingen binnen HEISENBERG CORPORATION (bv. afdelingen die belast zijn met marketing, studies en analyses, consumentenpanels, klantenservice, geschillen, boekhoudkundige en fiscale zaken of beveiliging van IT- en informatiesystemen);
 • aan betalings- en incassodienstverleners voor alle bedragen die u verschuldigd bent,
 • de dienstverleners en onderaannemers van HEISENBERG CORPORATION (bijv. IT-dienstverleners, dienstverleners die werkzaam zijn in de reclamesector);
 • adverteerders of partnermerken, maar in dit geval hebben zij geen directe of indirecte toegang tot uw gegevens en alleen gegevens met betrekking tot uw profiel zonder dat het mogelijk is u rechtstreeks te identificeren.
 • de administratieve of gerechtelijke autoriteiten, naargelang het geval, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen onze rechten en belangen te verdedigen.

Beperking van de opslagtermijn van uw gegevens

De over u verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om aan bovenstaande doeleinden te voldoen, vermeerderd met de wettelijke verjaringstermijn.
Als hoofdregel geldt dus dat uw accountgegevens (registratie) worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Het kan vervolgens worden opgeslagen en verwerkt gedurende 3 jaar na uw laatste contact, zodat wij u commerciële verzoeken kunnen sturen.
De gegevens over u kunnen voor een langere periode worden opgeslagen in overeenstemming met specifieke wettelijke verplichtingen of met betrekking tot de geldende wettelijke verjaringstermijnen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen voor:

 • 6 jaar voor fiscale documenten;
 • 10 jaar voor boekhoudkundige documenten;
 • gedurende de hele duur van de geschillen en totdat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Ten slotte mogen, indien de betrokken personen hun rechten uitoefenen, gegevens betreffende identiteitsdocumenten gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen worden bewaard, d.w.z. voor een periode van maximaal drie jaar.

Hoe zijn uw gegevens veilig ?

HEISENBERG CORPORATION houdt rekening met de aard van de persoonsgegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt om passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden vervalst, beschadigd of geraadpleegd.

HEISENBERG CORPORATION kiest voor onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen, waaronder de beveiliging van de verwerking, te waarborgen. Onderaannemers en dienstverleners verplichten zich ertoe de vertrouwelijkheidsniveaus ten minste gelijk te houden aan die van HEISENBERG CORPORATION.

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt ?

De verschillende categorieën gegevens die worden verzameld en verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners in landen buiten de Europese Unie, zoals Marokko, of zelfs als onderdeel van IT-diensten of gegevensverwerking in verband met sociale media.
Om de doorgifte buiten de Europese Unie te beveiligen, ondertekenen onze onderaannemers met HEISENBERG CORPORATION, bijvoorbeeld, ofwel standaardclausules die door de Europese Commissie zijn gedefinieerd om de stromen te reguleren, ofwel bindende interne regels van de autoriteiten die de bescherming van persoonsgegevens controleren, ofwel zijn ze onderworpen aan bindende interne regels van de autoriteiten die de bescherming van persoonsgegevens controleren, of zijn ze gevestigd in een land met een wetgeving die voldoende bescherming biedt.

Wat zijn je rechten ?

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op informatie, toegang, rectificatie en verwijdering (tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract, of noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen of om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen) met betrekking tot de gegevens die u betreffen, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen voor het lot van uw gegevens na uw overlijden. Hierbij wordt gespecificeerd dat HEISENBERG CORPORATION, als onderdeel van het recht van toegang, betaling kan vragen van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën van de gegevens die aan u worden verstrekt.
U heeft ook het recht om de beperking van een verwerking te verkrijgen en het recht op de overdraagbaarheid van de door u verstrekte gegevens, dat in bepaalde gevallen van toepassing zal zijn. Bovendien kunt u verzoeken om uw recht van verzet uit te oefenen op grond van uw specifieke situatie, de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, met inbegrip van het opstellen van profielen. In geval van de uitoefening van een dergelijk recht van bezwaar zal HEISENBERG CORPORATION de verwerking staken, tenzij er legitieme en dwingende redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. U kunt ook bezwaar maken tegen elke verwerking in verband met prospectie (met inbegrip van profilering in verband met dergelijke prospectie), of uw toestemming intrekken voor elke vorm van verwerking in verband met de prospectie (met inbegrip van profilering in verband met dergelijke prospectie).
HEISENBERG CORPORATION wenst u te informeren dat het niet verstrekken van informatie of het niet wijzigen van uw gegevens gevolgen kan hebben voor de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de diensten en dat uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van rechten zullen worden bewaard voor controledoeleinden.
Om uw rechten uit te oefenen of een klacht in te dienen, schrijft u eenvoudigweg naar HEISENBERG CORPORATION, Dieudonné Lefèvrestraat 4, 1020 Brussel, België:
Per e-mail: info@madlab.brussels met vermelding van uw voor- en achternaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klantreferentie.
Bovendien kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die u kunt contacteren:
Per e-mail: contact@apd-gba.be
Voor meer informatie over klachten en juridische middelen, nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.